Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden van Geraeds Breda  (hierna: “Opdrachtnemer”) gevestigd Pieternel Koomansstraat 47, 4822WC te Breda, KvK 55338402, 20105297, 61792039, wordt verstaan onder:

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden van Opdrachtnemer.

Dakbedekkingsconstructie alle materialen boven de onderconstructie, doorgaand samengesteld uit damp-remmende of damp-werende laag, thermisch isolatiemateriaal, een dakbedekkingssysteem (gesloten en waterkerend) en eventuele afwerking.  Meer- en minderwerk toevoeging of vermindering van de Producten van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom.

Offerte Het schriftelijke aanbod van Opdrachtnemer om tegen een bepaalde prijs een bepaald Product aan Opdrachtgever te leveren danwel installeren.

Opdrachtgever De partij (particulier of zakelijk) die de Producten afneemt van Opdrachtnemer.  Opdrachtnemer De partij die het Product aan Opdrachtgever levert danwel werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert.

Overeenkomst Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer voor de levering of uitvoering van het Product. Een overeenkomst kan tevens zijn een tussen Partijen geaccepteerde Offerte.

Partijen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.  Partij Opdrachtgever of Opdrachtnemer afzonderlijk.

Product(en) De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te leveren en geleverde producten en aanverwante diensten benodigd voor het leveren en/of plaatsen hiervan. Onder Producten wordt onder meer begrepen het leveren en plaatsen van Dakbedekkingsconstructie.


Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Offertes schriftelijk of mondeling uitgebracht door Opdrachtnemer en alle Overeenkomsten gesloten tussen Partijen.

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Als enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4 In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in de Algemene voorwaarden en het bepaalde in de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst  boven het bepaalde in de Algemene voorwaarden.

2.5 Wijzigingen van en aanvullingen op de Algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen. De wijziging en/of aanvulling geldt slechts voor de betreffende Overeenkomst.


Artikel 3. Offertes

3.1 Offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte. De Offerte zal schriftelijk worden verstrekt tenzij Partijen mondeling afspraken wensen vast te leggen, zoals  bijvoorbeeld indien met spoed werkzaamheden door Opdrachtnemer worden verricht.

3.2 Indien de Opdrachtgever een geaccepteerde Offerte annuleert, óók voordat Opdrachtnemer is begonnen met de uitvoering van de Offerte danwel Overeenkomst, is Opdrachtgever gehouden alle kosten gemaakt of schade geleden door Opdrachtnemer te vergoeden. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer na acceptatie van de schriftelijke of mondelinge Offerte, alle benodigde materialen en producten bij externe leveranciers zal bestellen teneinde de opdracht uit te kunnen voeren. Indien de geaccepteerde Offerte wordt geannuleerd door Opdrachtgever, dienen de kosten voor de reeds bestelde Producten volledig te worden voldaan aan Opdrachtnemer.

3.3 Opdrachtgever wordt geacht zich in voldoende mate op de hoogte te hebben gesteld van de wijze van gebruik en doel van het Product. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op dwaling indien het Product niet geschikt is voor het doel waarvoor Opdrachtgever het Product wil gebruiken.

 

Artikel 4. Meer- en minderwerk

4.1 Indien naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van Meerwerk en dit naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd, zal in overleg met Opdrachtgever een nieuwe prijs worden vastgesteld. Werkzaamheden die op voorhand door de Opdrachtnemer hadden kunnen worden voorzien, zullen niet in rekening kunnen worden gebracht als Meerwerk. Gebreken aan de dakconstructie of andere zaken die niet op voorhand zichtbaar of bekend (kunnen) zijn bij Opdrachtnemer, kunnen leiden tot Meerwerk.

4.2 Opdrachtnemer mag slechts na goedkeuring van Opdrachtgever wijzigingen aanbrengen in de omvang, de samenstelling en functionaliteit van het Product.


Artikel 5. Prijzen 

5.1 De overeengekomen prijzen uit de Offerte zijn leidend en zullen vast zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

5.2 De overeengekomen prijzen luiden in Euro, zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld op de Offerte) en omvatten alle kosten in verband met nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer uit de Overeenkomst. Opdrachtnemer is verplicht het van toepassing zijnde BTW percentage te vermelden.

5.3 Indien Opdrachtnemer producten of materialen dient in te kopen bij een derde partij, zullen de prijzen van deze derde partij leidend zijn. Indien na het uitbrengen van de Offerte aan Opdrachtgever, een derde partij haar prijzen wijzigt, kan dit leiden tot prijswijziging in de Offerte.

Partijen zullen gezamenlijk een nieuwe prijs voor de Producten overeenkomen.


Artikel 6. Levering 

6.1 Het overeengekomen moment van levering is geen fatale termijn. Indien Opdrachtnemer niet of niet tijdig nakomt zal Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn tot herstel wordt geboden. Indien nakoming in zijn geheel niet meer mogelijk is treedt het verzuim direct in.

6.2 Leveringen van verschillende Producten mogen door Opdrachtnemer in één levering worden geleverd.

6.3 Levering vindt uitsluitend plaats op de door Partijen overeengekomen locatie.

6.4 Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verzoekt de levering uit te stellen, zal Opdrachtnemer en Opdrachtgever een nieuwe datum plannen voor het leveren van het Product.

6.5 Opdrachtnemer kan de levering van werkzaamheden of het Product uitstellen indien hier dringende redenen voor zijn zoals niet-beschikbaarheid van materialen of (extreme) weersomstandigheden die (volledige) nakoming op de overeengekomen leverdatum verhinderen.  6.6. Bij uitstel van de leverdatum door één der Partijen, zullen Partijen gezamenlijk een nieuwe leverdatum overeen komen. De beschikbaarheid van Opdrachtnemer zal leidend zijn bij het plannen van een nieuwe leverdatum. Uitstel van de levering is geen reden voor het ontbinden van de Overeenkomst en geeft Opdrachtgever geen recht op compensatie of korting. Bij ontbinding danwel annulering van de opdracht blijft artikel 3.2 onverkort van kracht.


Artikel 7. Verplichtingen Partijen

7.1 Het uit te voeren werk wordt verricht binnen de normale werktijden die gelden voor de Opdrachtnemer, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 De Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de levering.

7.3 De Opdrachtgever zal de afleverlocatie goed bereikbaar houden en vrij van enige obstakels die de uitvoering van werkzaamheden of de levering van Producten kan hinderen.

7.4 De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de Opdrachtnemer behoren, zodanig en  tijdig worden verricht dat de uitvoering van werkzaamheden of de levering van Producten daarvan geen vertraging ondervindt. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade ontstaan door het niet, niet tijdig of niet volledig uit kunnen voeren van de overeengekomen werkzaamheden of levering van de Producten.


Artikel 8. Eigendom

8.1 Het eigendom van het Product, alsmede onderdelen van het Product, gaan over bij volledige betaling. Indien er sprake is van natrekking, vermenging danwel zaaksvorming heeft Opdrachtnemer het recht op compensatie ter hoogte van het Product.


Artikel 9. Facturering en betaling 

9.1 Opdrachtgever zal een factuur binnen 8 dagen na factuurdatum voldoen, tenzij op de Offerte een andere betalingstermijn is opgenomen. Bezwaren tegen de hoogte of inhoud van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.

9.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd om bedragen die Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschuldigd is met de facturen te verrekenen.

9.3 Opdrachtnemer is gerechtigd wettelijke rente, incassokosten of overige kosten op Opdrachtgever te verhalen indien Opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de verplichtingen uit deze Algemene voorwaarden, Offerte of Overeenkomst.

9.4 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd haar verplichtingen ter zake van een Overeenkomst op te schorten indien en voor zover Opdrachtgever (gedeeltelijk) tekort komt in de nakoming van zijn verbintenis.

9.5 Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van recht in.


Artikel 10. Garantie 

10.1 Opdrachtnemer staat er voor in dat het geleverde Product voldoet aan hetgeen is overeengekomen, vrij is van gebreken en geschikt is voor gebruik zoals Opdrachtgever van het Product mag verwachten.

10.2 Opdrachtnemer garandeert dat het Product onbezwaard is en vrij van beslagen.

10.3 Indien het Product na oplevering gebreken vertoont, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na levering te informeren. Indien geen melding is gedaan binnen 14 dagen na levering wordt het Product geacht te zijn geaccepteerd.

10.4 Indien een Product aan Opdrachtnemer is geleverd door een derde partij of leverancier, zal de garantie geboden aan Opdrachtgever strekken tot zover deze derde partij of leverancier garantie biedt aan Opdrachtnemer.

10.5 Garantie vervalt indien herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door een andere partij dan Opdrachtnemer. Indien enige gebreken ontstaan, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer onverwijld informeren.

10.6 Geen garantie kan worden geboden voor gebreken ontstaan door extreem weer of andere bijzondere omstandigheden buiten de macht van Opdrachtnemer.

10.7 Opdrachtgever zal zorgen voor gebruikelijk onderhoud aan het Product om gebreken te voorkomen. De garantie op de geleverde Producten vervalt indien Opdrachtgever geen periodiek onderhoud heeft uitgevoerd.


Artikel 11. Aansprakelijkheid 

11.1 De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de Opdrachtgever of voor derden is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Opdrachtnemer. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.2 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


Artikel 12. Ontbinding

12.1 Partijen kunnen de Overeenkomst per direct ontbinden   indien één of meer van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

a). Een Partij haar verplichtingen uit de Overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;

b). Een Partij surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement verkeert;

c). Geheel of gedeeltelijk beslag op het vermogen van de andere Partij wordt gelegd;

d). Een Partij haar onderneming staakt, fuseert, liquideert of overgaat tot  overdracht van (een aanzienlijk deel van) haar onderneming.


Artikel 13. Overmacht

13.1 Indien Partijen door overmacht, zijnde een niet-toerekenbare tekortkoming, niet aan hun verplichtingen jegens elkaar kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

13.2 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, ziekte van personeel of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen.

13.3 De Partij die zich beroept op overmacht zal dit zo spoedig mogelijk onder opgave van redenen kenbaar maken aan de andere Partij.

13.4 Wanneer de overmacht van een Partij langer dan 90 dagen voortduurt, heeft de andere Partij het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding van schade.


Artikel 14. Toepasselijk recht 

14.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst of deze Algemene voorwaarden.

14.3 Indien een geschil ontstaat tussen Partijen zullen zij zich redelijkerwijs inspannen om gezamenlijk het geschil op te lossen. Indien Partijen niet tot een oplossing komen zullen zij het geschil voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.