Privacyverklaring

Geraeds Breda, gevestigd aan Pieternel Koomansstraat 47 4822 WC Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Geraeds Breda
Pieternel Koomansstraat 47
4822 WC Breda
Tel. : 076-5429248
info@geraedsbreda.nl

Angelique Geraeds is de Functionaris Gegevensbescherming van Geraeds Breda.
Zij is te bereiken via info@geraedsbreda.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Geraeds Breda verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@geraedsbreda.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?
Op onze website kunt u bekijken welke diensten ons bedrijf aanbiedt en indien gewenst een passende dienst afnemen. Om u een passend voorstel te kunnen doen, kunt u contact met ons opnemen via telefoon nummer 076-5429248, mailen naar  info@geraedsbreda.nl of op deze website het contactformulier invullen.

Neemt u met ons contact op via het contactformulier dan zullen wij de door u opgegeven naam en het door u ingevuld telefoonnummer en e-mailadres opslaan. Vraagt u een offerte aan of wordt u klant van Geraeds Breda dan worden uw naam en contactgegevens opgeslagen en bij zakelijke klanten zal het KvK-nummer gecontroleerd worden. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend voor deze activiteit.

Om gebruik te maken van onze dienstverlening, zullen wij u aanvullende gegevens vragen. De aard en hoeveelheid hiervan is afhankelijk van de dienstverleningsovereenkomst die u daarvoor met ons aangaat. Bij het voorstel dat wij u hiervoor zullen doen, zullen wij zorgvuldig aan u voorleggen welke gegevens dit kunnen. Wilt u hierover alvast meer weten neem dan contact met ons op via 076-5429248.

Website 
De via deze website verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, zoals het beantwoorden van vragen of toezenden van documenten op uw verzoek. Deze persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt of aan derden verstrekt.

Geraeds Breda verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens tenzij deze door u zelf bewust aan ons zijn verstrekt.

Geraeds Breda gebruikt Google Analytics om onder meer te zien hoe bezoekers op de site terecht zijn gekomen.

 

E-mail en mailing

Bent u klant van ons bedrijf, dan informeren wij u graag gratis en vrijblijvend over ontwikkelingen in de markt die voor u van belang zouden kunnen zijn middels e-mail en ons informatiebulletin. Indien u dit niet of niet meer op prijs stelt, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar  info@geraedsbreda.nl of te bellen naar 076-5429248.

Gebruik door derden
Als u persoonsgegevens aan ons verstrekt in verband met de diensten van Geraeds Breda, worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dit uit dit privacybeleid blijkt:

Geraeds Breda kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Geraeds Breda en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Geraeds Breda derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Geraeds Breda. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan u als klant. De werknemers van Geraeds Breda zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Geraeds Breda uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van haar eigen rechten.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 5 jaar na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens.

Tenzij Geraeds Breda verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?
Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?
Geraeds Breda heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging inrichten, kunt u contact opnemen met info@geraedsbreda.nl

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

  1.  U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
  2.  Indien u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
  3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
  4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
  5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.

Cookies
Via deze website kan Geraeds Breda gebruik maken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Zie voor meer informatie het cookie statement zoals dat hieronder is opgenomen.

Vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.
Heeft u vragen over deze privacyverklaring en/of het cookieregelement of wenst u meer informatie over uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact opnemen Geraeds Breda of een e-mail sturen naar info@geraedsbreda.nl.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens en komt u er met ons bedrijf niet uit, dan kunt u zich wenden tot de toezichthouder www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Cookies statement
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring leggen we U graag uit wat cookies zijn, welke cookies we gebruiken en waar deze cookies voor dienen.

Wat zijn cookies
Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics.

Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. De informatie die hiermee wordt verkregen analyseert Google voor ons. De informatie wordt geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt uitdrukkelijk niet gebruikt. Wij kunnen U daarom niet persoonlijk herleiden. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de Safe Harbor principes. Meer informatie over het beleid van Google Analytics kunt u hier vinden.

Uitschakelen en verwijderen
Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functies van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer;
https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/cookies